Έλεγχος πρόσβασης - Διαχείριση ενοικιαστών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Access Control - Tenant management
Access Control - Tenant management

Οι πολλαπλοί ενοικιαστές σε εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα γραφείων και μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστούν αρκετό χρόνο και πόρους προκειμένου να διαχειριστούν την ασφάλειά τους. Πώς μπορεί να καταστεί δυνατό γι' αυτούς να διαχειριστούν μαζί και αυτόνομα έναν κοινόχρηστο χώρο, όπως το χώρο υποδοχής και την καντίνα;

Το Kaba exos αποτελεί την ιδανική λύση. Επιτρέπει σε πολλαπλούς ενοικιαστές να διαχειρίζονται ανεξάρτητα τα δικαιώματα πρόσβασής τους, έχοντας τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων μέσα σε ένα κεντρικό σύστημα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Το Kaba exos υποστηρίζει την ανεξάρτητη οργάνωση μεμονωμένων χώρων, ορόφων ή γραφείων, ώστε οι ενοικιαστές να μπορούν να διαχειριστούν το δικό τους σύστημα ευέλικτα και ανεξάρτητα εντός του συνολικού συστήματος.
  • Κάθε υποσύστημα μπορεί να έχει διαφορετική διαμόρφωση όσον αφορά το συνδυασμό δικτυωμένων και αυτόνομων θυρών, ομάδων χρηστών, επιπέδων εξουσιοδότησης και λειτουργικότητας χρόνου και παρουσίας.
  • Το σύστημα ρυθμίζεται μόνο μία φορά και μειώνει τις δαπάνες σε σύγκριση με τις μεμονωμένες εγκαταστάσεις, καθώς δεν μοιράζεστε μόνο την υποδομή αλλά και το κόστος.
  • Το Kaba exos δίνει τη δυνατότητα στους ενοικιαστές να λειτουργούν μεμονωμένες υπομονάδες μαζί για χώρους όπως ένας κοινός χώρος υποδοχής, επιτρέποντας ταχύτερη επιστροφή στην επένδυσή σας.
  • Διασφαλίζει ότι ο έλεγχος των δεδομένων παραμένει στους αντίστοιχους ενοικιαστές. Κάθε ενοικιαστής μπορεί να δει μόνο τα δεδομένα εκείνα που αντιστοιχούν σε αυτόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στα καλύτερα παραδείγματα καταλληλότητας της υπομονάδας διαχείρισης ενοικιαστών συγκαταλέγονται τα εξής: συγκροτήματα γραφείων, πανεπιστήμια και οργανισμοί με αυτόνομα τμήματα. Κάθε αυτόνομο τμήμα αντιμετωπίζεται ως "ενοικιαστής". Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή:

  • Ο χώρος διαθέτει μια κοινή είσοδο για όλους τους ενοικιαστές. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαχείριση της περιφέρειας του κτιρίου μπορεί να γίνει από έναν ενοικιαστή με σύμβαση ή από κάποιον ανεξάρτητο υπεργολάβο.
  • Υπάρχει ένας κοινός χώρος υποδοχής που εξυπηρετεί όλους τους ενοικιαστές. Εδώ, η υπομονάδα διαχείρισης επισκεπτών του Kaba exos μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη.
  • Όπου ένας πάροχος υπηρεσιών εφαρμογών (ASP) αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος ασφαλείας, εκτός από τη διαχείριση διακομιστών και της υποδομής δικτύου.
  • Τυχόν άλλο παρόμοιο σενάριο ενός συνδυασμού των παραπάνω.