Έλεγχος πρόσβασης - Έλεγχος σταθμού αποθήκευσης κλειδιών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Access control - Key depot control
Access control - Key depot control

Η απώλεια και η κλοπή κλειδιών είναι σημαντικά ζητήματα σε πολλές εταιρείες, ειδικά όταν πρέπει να δοθεί πρόσβαση σε υπεργολάβους, προμηθευτές και καθαριστές χωρίς να παρευρίσκεται κάποιος από το προσωπικό σας. Τα έξοδα διοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση των κλειδιών μπορεί να αυξηθούν.

Μια αποδεδειγμένη μέθοδος για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την αύξηση της αποδοτικότητας είναι μια έξυπνη, αυτοματοποιημένη θέση αποθήκευσης κλειδιών εντός του κτιρίου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση κλειδιών εκτός του κτιρίου από τρίτους. Ο σταθμός αποθήκευσης "αποδεσμεύει" ένα κλειδί μόνο για εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία προηγουμένως έχουν αναγνωριστεί με τη βοήθεια ενός έγκυρου διακριτικού. Το σύστημα διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής των ατόμων που πήραν συγκεκριμένα κλειδιά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι τη στιγμή επιστροφής τους στο σταθμό αποθήκευσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Το Kaba exos μπορεί να ελέγξει μηχανικά κλειδιά, επιτρέποντας ή απαγορεύοντας την πρόσβαση οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.
  • Το σύστημα καταγράφει αυτόματα όλες τις ενέργειες σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας τεκμηρίωση με δυνατότητα ελέγχου και επιτρέποντας την άμεση ανίχνευση όλων των υφιστάμενων και παλαιών κινήσεων.
  • Το Kaba exos παρακολουθεί και ανιχνεύει κλειδιά σε μηχανικές κλειδαριές, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα καταβολών, αποδείξεων και υπενθυμίσεων προς το προσωπικό όταν αυτά δεν επιστρέφονται.
  • Σας δίνει μια στιγμιαία εικόνα του πλήθους και της θέσης των κλειδιών που κυκλοφορούν και βοηθά στη μείωση του πλήθους των κλειδιών που κυκλοφορούν.
  • Το σύστημα παρέχει ασφάλεια στους σταθμούς αποθήκευσης ως μέρος του κεντρικού σας συστήματος, ελαχιστοποιώντας τις δαπάνες σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Kaba συνιστά την εγκατάσταση ενός σταθμού αποθήκευσης κλειδιών όπου ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:

  • Όταν υπάρχει η ανάγκη για τον ανεξάρτητο έλεγχο πολύτιμων κλειδιών-πασπαρτού ή κλειδιών για συγκεκριμένους χώρους.
  • Όταν ορισμένες ομάδες ατόμων χρειάζονται ελεγχόμενη πρόσβαση σε κλειδιά π.χ. προσωπικό ασφάλειας ή συνεργεία καθαρισμού εκτός ωραρίου εργασίας.
  • Όταν η αποδέσμευση ενός αποθηκευμένου κλειδιού στο σταθμό θα πρέπει να καταστεί δυνατή από κάποιον επιβλέποντα π.χ. για την πρόσβαση σε ντουλάπια φαρμακείου.
  • Όταν απαιτείται 24ωρη πρόσβαση όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε εφεδρικά κλειδιά π.χ. σε χώρους με συστοιχίες διακομιστών ή μηχανοστάσια.

ΕΓΓΡΑΦΑ