Έλεγχος πρόσβασης - Διαχείριση διακριτικών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Access Control - Badge Management
Access Control - Badge Management

Προγραμματίστε και εκδώστε εύκολα καινούργια διακριτικά

Όλα τα βήματα δημιουργίας διακριτικών μπορούν να αυτοματοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό, ελαχιστοποιώντας τις απαιτούμενες προσπάθειες. Τα δεδομένα και οι εικόνες του προσωπικού μπορούν να ληφθούν απευθείας από τον υπεύθυνο ανθρώπινων πόρων - χωρίς να χρειαστεί επανεισαγωγή των πληροφοριών. Επίσης, μπορείτε να λάβετε δεδομένα εξ αποστάσεως, σε διαφορετικές τοποθεσίες. Εάν απαιτηθεί, το ίδιο το διακριτικό μπορεί να γίνει πιο συγκεντρωτικό, για παράδειγμα, στα γραφεία σας.

Με ένα απλό κλικ διαχειριστείτε κάρτες εισόδου που έχουν χαθεί, αντικατασταθεί και δοθεί κατά λάθος

Με το Kaba exos, μπορείτε να προγραμματίσετε προσωρινά και ανταλλακτικά διακριτικά για όσο χρειάζεται με ένα απλό κλικ, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο παραβίασης λόγω διακριτικών που χάθηκαν ή ξεχάστηκαν.

Επίσης, το Kaba exos σας βοηθά να ανιχνεύσετε το ιστορικό των ανταλλακτικών διακριτικών μαζί με ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Αυτό σας παρέχει ένα διαρκές ιστορικό της διαβάθμισης ασφάλειας, της τρέχουσας κατάστασης, των κινήσεων και της πρόσβασης.

ΕΓΓΡΑΦΑ